Om Hallen / Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for Ramme Hallen

§ 1

Institutionens navn er Ramme Hallen. Hallen er beliggende Rammegårdvej 8, Ramme 7620 Lemvig. Dens formål er at

opføre og drive et center til brug for idrætsaktiviteter, møder og samvær.

§ 2

Institutionen er selvejende, og dens formue bestå af ejendom med alt tilhørende løsøre samt driftskapital

§ 3

Som medlem af den selvejende institutionen kan der optages personer institutioner, foreninger og selskaber. Optagelsen

sker ved, at der tegnes et indskud på mindst 100,- kr. Der føres medlemsprotokol. Medlemmerne har ingen ret til nogen

del at institutionens formue eller udbytte af nogen art.

Medlemmerne har personlig intet ansvar for institutionens forpligtelser.

§ 4

Generalforsamlingen er institutionens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangenaf maj måneden.Der indkaldes med 14 dags varsel med annoncer på Ramme Hallens hjemmeside, eventuelle nyhedsbreve og digitale medier.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende:

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter.

6. Valg af revisor

7. eventuelt

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte stemmeberettiges antal. Vedtægtsændringer skal ske på

to af hinanden uafhængige generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ekstraordinær. Ekstraordinær

generalforsamling afholdes, såfremt et flertal af bestyrelsen eller mindst 25 medlemmer fremsætter skriftlig begæring

derom, med angivelse ag dagsordenen. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes og er beslutningsdygtig som den

ordinære. Alle beslutninger på generalforsamlingerne træffes med almindelig stemmeflertal, med undtagelse af

vedtægtsændringer, hvortil der kræves 2/3 af de afgivende stemmer. Ingen medlemmer kan ved erhvervelse af flere

indskudsbeviser opnå mere end 1 stemme ved generalforsamlingen.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Kun medlemmer som er fyldt 14 år, har stemmeret.

§ 5

Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Alle valgt af generalforsamlingen for en 2-årig periode. Der afgår skiftevis 3 og 4

medlemmer. Første gang ved lodtrækning. Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige. Bestyrelsen konstituerer sig

med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 2/3 er mødt. Afgørelser

træffes ved stemmeflerhed, ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen varetager institutionens

anliggender i alle henseender. Ved køb og salg eller pantsætning af fast ejendom eller ved optagelse af lån forpligtes

institutionen ved den samlede bestyrelses underskrift.

§ 6

Der skal af kassereren føres regnskab over centers drift og status. Regnskabet underskrives af bestyrelsen og revideres af

registreret revisor. Regnskabsåret går fra 01.01 til 31.12….

I de kommunale låns løbetid skal det revideret regnskab forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse.

§ 7

Institutionens drift gennemføres ved lejeindtægt og ved frivillige bidrag fra medlemmer og andre. Den kapital som ikke

er bundet i institutionen skal indsættes i et pengeinstitut.

Eventuelt overskud kan af bestyrelsen foreslås hensat til fremtidig vedligeholdelse og nyanskaffelser og eventuelt

udvidelse af centret.

§ 8

Såfremt den selvejende institution ophæves, kan det kun ske ved to af hinanden uafhængige generalforsamlinger, hvoraf

den ene skal være ekstraordinær.

Eventuelle midler kan kun bruges til idræts- eller andet almennyttigt ungdomsarbejde i Dybe- Ramme sogne.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling i Ramme den 6. juli 2021

Ramme Hallen | CVR: 63973319 | Rammegårdvej 8, 7620 Lemvig  | Tlf.: 30312784 | rammehallen@gmail.com